Меню

Алгоритм тест сратары жауаптарымен

Алгоритм тест с?ра?тары жауаптарымен

 • Главная
 • Информатика
 • Тесты по информатике 6 класс
 • Тесты Типы алгоритмов 6 класс с ответами

Тесты Типы алгоритмов 6 класс с ответами

Тесты по информатике 6 класс. Тема: «Типы алгоритмов»

Правильный вариант ответа отмечен знаком +

1. Укажите название алгоритма, в котором команды исполняются друг за другом?

+ а) линейный алгоритм

б) вспомогательный алгоритм

в) алгоритм с ветвлением

г) алгоритм с повторениями

2. Каких типов алгоритмов не существует?

в) с ветвлениями

3. Примером алгоритма с ветвлением является:

а) приготовление бутерброда

+ в) переход улицы по сигналу светофора

г) круговорот воды в природе

4. Определите тип алгоритма:

вопрос теста Тип алгоритма

а) линейный алгоритм

+ б) алгоритм с повторениями

в) алгоритм с ветвлением

г) вспомогательный алгоритм

5. Выберите подходящую блок-схему.

После учебы Федя зайдет к однокласснику, потом заедет в магазин и вернется домой вечером.

вопрос теста Блок-схема

6. Укажи, что делать, согласно алгоритму.

ЕСЛИ ТО ИНАЧЕ

в) сидим дома и читаем книгу

7. Выполни алгоритм:

Дано число 27

Умножь на 2

Отними 55

Если число больше 0

То умножь на 10

Иначе прибавь 7

8. Вычисли и укажи, чему равно Р, если а=7, b=21.

вопрос теста Вычисли

9. Если действия при выполнении цикла никогда не заканчиваются, то это…

тест 10. Вычисли и выбери правильный ответ:

Исполнитель Вычислитель может выполнять только две команды:

У – умножить на 2;

П – прибавить 3.

Например, если на входе у исполнителя число 4, то в результате выполнения последовательности команд УПУ получится число 22.

Выбери последовательность не более чем из четырех команд, в результате выполнения которой из числа 4 получится число 40.

ИсточникИнформатикадан 6- сынып?а арнал?ан тест с?ра?тары

Нажмите, чтобы узнать подробности

6- сынып?а арнал?ан тест с?ра?тары (І- жарты жылды? бойынша)

1. Информатика – б?л … ?ылым

А)техникалы? тасымалдаушы?а а?параттарды орналастыру туралы;

?)м?ліметтерді са?тау ж?не берілгендерді с?рыптау туралы;

Б)ЭЕМ к?мегімен а?параттарды жина?тау, ??деу, са?тау ж?не беру, оны? ?асиеттері, берілу т?сілдері туралы;

В)о?у процесінде компьютерді пайдалану туралы.

2. Компьютерді? ж?мыс жасауы ?шін кіретін ?ажетті ??рыл?ылар:

А)принтер, ж?йелік блок, пернета?та;

?)ж?йелік блок, дискіні? ?оз?а?ышы, тыш?ан;

Б)ж?йелік блок, монитор, пернета?та;

В)процессор, тыш?ан, монитор

3. К?зден экран?а дейінгі ара?ашы?ты? ?анша болу керек?

4. Адам е? к?п а?паратты нені? к?мегімен алады?

А)сезу мен к?руді?

?)иіскеу мен естуді?

Б)есту мен к?руді?

В)к?ру мен д?мін тату ар?ылы

5. Осы информатика о?улы?ында келтірілген м?ліметтер негізінен а?раратты? ?ай т?ріне жатады?

А)м?тіндік ж?не графикалы?

?)графикалы? ж?не естілетін

Б)электромагниттік ж?не к?рінетін

В)цифрлы? ж?не музыкалы?

6. А?паратты са?тау ?шін адамдар нені ?олданбайды?

7. ?ойыл?ан ма?сат?а жетудегі а?паратпен ат?арылатын іс- ?рекет ?алай аталады?

8. Шынды?,толы?ты?,д?рысты?,д?лдік,?зектілік. ндылы?- б?лар:

А)дискілерді тексеру ??ралы

?) файлдарды к?шіруге арнал?ан программа

Б) операциялы? ж?йедегі ?ателерді? салдары

В) к?беюге ?абілетті за?ымдаушы программа

А)файлдарды сы?у?а арнал?ан программа

?)файлдарды к?шіруге арнал?ан программа

Б)компьютерлік вирустарды жою?а арнал?ан программа

В)вирустарды ??ру?а арнал?ан программа

11. Файлдарды м?ра?аттау деген не?

А)файлдарды ?оржын?а жою

?)оларды жеке бума?а біріктіру

Б)оларды бір мезгілде сы?а отырып, бір файл?а ?ою

В)ке?седегі ??жаттарды ?ою?а арнал?ан арнайы орын

12. М?ра?аттауды ж?зеге асыратын программаны к?рсеті?дер:

13.?айсысы ал?аш?ы есептеу ??рыл?ысы емес?

14. Ал?аш?ы ЭЕМ ?ай жылы пайда болды?

15. Бірінші буын компьютерлеріні? элементтік базасы-ол:

В) ?лен интегралды? сызба

16. Екінші буын компьютерлеріні? элементтік базасы:

В) ?лен интегралды? сызба

17. Бірінші электронды? компьютер бол?ан есептеуіш машина ?алай аталады?

18.?ай буынны? компьютерлері дербес компьютерлер деп аталады?

19.А?парат компьютерді? ?ай ??рыл?ысында ??деледі?

20. А?паратты енгізу ??рыл?ысы:

21. Алгоритм дегеніміз -.

?) толы? сипаттал?ан тапсырма

Б) ал?а ?ой?ан ма?сат?а жетуде немесе берілген есепті шешудедегі жасалатын ?рекеттерді? д?л ж?не ?арапайым етіп жазылуы.

В) математикалы? есепті? шешілуі

22. Т?мендегі ??жатты? ?айсысы алгоритм?

А) техникалы? ?ауіпсіздік ережесі

23. Алгоритм орындаушыларына жатпайтынын к?рсеті?дер:

Б) ыдыс жуаиын машина

24. Кез келген алгоритмні? со??ы б?йры?ын к?рсеті?дер

?) Алгоритмдегі іс- ?рекетті ая?тайтын кез келген б?йры?

25. ?сыныл?андарды? ішінен алгоритм формаларына жатпайтынын к?рсеті?дер:

Б) алгоритмдік тілде

В) а?ылшын тілінде

26. Блок- сызба алгоритміндегі іс- ?рекет дегеніміз ?андай фигурада жазылады.

27. Блок- сызба алгоритміндегі енгізу- шы?ару м?ліметтері ?андай фигурамен беріледі?

28. Блок- сызбада алгоритмні? басы мен со?ы ?андай фигурамен беріледі?

29.Егер алгоритмдегі іс-?рекет бірінен кейін бірі ?ата? т?рде орындалса. алгоритм деп аталады.

Б) толы? емес формада?ы тарма?тал?ан алгоритм

В) тарма?тал?ан элементтері бар сызы?ты? алгоритм

30. Толы? ж?не толы? емес формада?ы алгоритмді не деп атаймыз?

Б) ондай алгоритм жо?

В) та?дау алгоритмі

31. «Егер са?ат кешкі 11 болса, онда ?йы?тау керек, ?йтпесе кітап о?у керек». ?андай алгоритм?

32. ?айсысы алгоритмге жатпайды?

33. Циклдік алгоритм дегеніміз:

А) алгоритмні? бірнеше рет ?айталануы

?) іс- ?рекетті? орындалуы ?ойыл?ан шарт?а т?уелді алгоритм

Б) егер алгоритм тізбектеле орындалса

В) алгоритмні? графикалы? т?сіндірілуі

34. На?ты нысанды, ??былысты немесе ?дерісті ?арапайым етіп т?сіндіреді. Ол не?

А) компьютерді? к?мегімен ж?зеге асады

?) нысанны?, ?дерісті?, ??былысты? ?асиеттері мен к?йін сипаттайтын а?парат жиынты?ы

Б) нысанны? ?асиеттерін сипаттайтын математикалы? формулалар

В) статистикалы? модель

Тест с?ра?тарыны? жауаптары:

Просмотр содержимого документа
«Информатикадан 6- сынып?а арнал?ан тест с?ра?тары »

6- сыныпқа арналған тест сұрақтары (І- жарты жылдық бойынша)

1. Информатика – бұл … ғылым

А)техникалық тасымалдаушыға ақпараттарды орналастыру туралы;

Ә)мәліметтерді сақтау және берілгендерді сұрыптау туралы;

Б)ЭЕМ көмегімен ақпараттарды жинақтау, өңдеу , сақтау және беру, оның қасиеттері, берілу тәсілдері туралы;

В)оқу процесінде компьютерді пайдалану туралы.

2. Компьютердің жұмыс жасауы үшін кіретін қажетті құрылғылар:

А)принтер, жүйелік блок, пернетақта;

Ә)жүйелік блок, дискінің қозғағышы, тышқан;

Б)жүйелік блок, монитор, пернетақта;

В)процессор, тышқан, монитор

3. Көзден экранға дейінгі арақашықтық қанша болу керек?

4. Адам ең көп ақпаратты ненің көмегімен алады?

А)сезу мен көрудің

Ә)иіскеу мен естудің

Б)есту мен көрудің

В)көру мен дәмін тату арқылы

5. Осы информатика оқулығында келтірілген мәліметтер негізінен ақрараттың қай түріне жатады?

А)мәтіндік және графикалық

Ә)графикалық және естілетін

Б)электромагниттік және көрінетін

В)цифрлық және музыкалық

6. Ақпаратты сақтау үшін адамдар нені қолданбайды?

7. Қойылған мақсатқа жетудегі ақпаратпен атқарылатын іс- әрекет қалай аталады?

Ә) ақпараттық үдеріс

8. Шындық,толықтық,дұрыстық,дәлдік,өзектілік,құндылық- бұлар:

9.Вирус- ол .

А)дискілерді тексеру құралы

Ә) файлдарды көшіруге арналған программа

Б) операциялық жүйедегі қателердің салдары

В) көбеюге қабілетті зақымдаушы программа

10.Антивирус-ол.

А)файлдарды сығуға арналған программа

Ә)файлдарды көшіруге арналған программа

Б)компьютерлік вирустарды жоюға арналған программа

В)вирустарды құруға арналған программа

11. Файлдарды мұрағаттау деген не?

А)файлдарды Қоржынға жою

Ә)оларды жеке бумаға біріктіру

Б)оларды бір мезгілде сыға отырып, бір файлға қою

В)кеңседегі құжаттарды қоюға арналған арнайы орын

12. Мұрағаттауды жүзеге асыратын программаны көрсетіңдер:

13.Қайсысы алғашқы есептеу құрылғысы емес?

14. Алғашқы ЭЕМ қай жылы пайда болды?

15. Бірінші буын компьютерлерінің элементтік базасы-ол:

В) үлен интегралдық сызба

16. Екінші буын компьютерлерінің элементтік базасы:

В) үлен интегралдық сызба

Читайте также:  Симптом хронического гастрита с сохраненной секрецией тест с ответами

17. Бірінші электрондық компьютер болған есептеуіш машина қалай аталады?

18.Қай буынның компьютерлері дербес компьютерлер деп аталады?

19.Ақпарат компьютердің қай құрылғысында өңделеді?

20. Ақпаратты енгізу құрылғысы:

21. Алгоритм дегеніміз -.

Ә) толық сипатталған тапсырма

Б) алға қойған мақсатқа жетуде немесе берілген есепті шешудедегі жасалатын әрекеттердің дәл және қарапайым етіп жазылуы.

В) математикалық есептің шешілуі

22. Төмендегі құжаттың қайсысы алгоритм?

А) техникалық қауіпсіздік ережесі

Ә) Аспаздық рецепт

Б) сабақ кестесі

23. Алгоритм орындаушыларына жатпайтынын көрсетіңдер:

Б) ыдыс жуаиын машина

24. Кез келген алгоритмнің соңғы бұйрығын көрсетіңдер

Ә) Алгоритмдегі іс- әрекетті аяқтайтын кез келген бұйрық

25. Ұсынылғандардың ішінен алгоритм формаларына жатпайтынын көрсетіңдер:

Б) алгоритмдік тілде

В) ағылшын тілінде

26. Блок- сызба алгоритміндегі іс- әрекет дегеніміз қандай фигурада жазылады.

27. Блок- сызба алгоритміндегі енгізу- шығару мәліметтері қандай фигурамен беріледі?

28. Блок- сызбада алгоритмнің басы мен соңы қандай фигурамен беріледі?

29.Егер алгоритмдегі іс-әрекет бірінен кейін бірі қатаң түрде орындалса . алгоритм деп аталады.

Б) толық емес формадағы тармақталған алгоритм

В) тармақталған элементтері бар сызықтық алгоритм

30. Толық және толық емес формадағы алгоритмді не деп атаймыз?

Б) ондай алгоритм жоқ

В) таңдау алгоритмі

31. «Егер сағат кешкі 11 болса, онда ұйықтау керек, әйтпесе кітап оқу керек». Қандай алгоритм?

32. Қайсысы алгоритмге жатпайды?

33. Циклдік алгоритм дегеніміз:

А) алгоритмнің бірнеше рет қайталануы

Ә) іс- әрекеттің орындалуы қойылған шартқа тәуелді алгоритм

Б) егер алгоритм тізбектеле орындалса

В) алгоритмнің графикалық түсіндірілуі

34. Нақты нысанды, құбылысты немесе үдерісті қарапайым етіп түсіндіреді. Ол не?

А) компьютердің көмегімен жүзеге асады

Ә) нысанның, үдерістің, құбылыстың қасиеттері мен күйін сипаттайтын ақпарат жиынтығы

Б) нысанның қасиеттерін сипаттайтын математикалық формулалар

Источник

Информатика п?нінен тест с?ра?тары

Нажмите, чтобы узнать подробности

Информатика п?нінен тест с?ра?тары

9 сынып

І-н?с?а

1. Алгоритм тарма?талу алгоритімі болып табылады егер

оны? орындалу ?рекеті шарттарды? а?и?атты?ына байланысты болса

А) бір ?рекетті бірнеше рет ?айталайтын болса

В) оны? командалары ?андай-да бір шарттар?а т?уелсіз бірінен-кейін бірі тізбектеле

еркін т?ртіппен орындалса

С) оны кесте т?рінде ?сынамыз

Д) ол к?мекші алгоритмдерден т?рады

2. На?ты бір ат?арушы?а алгоритм жаз?ан кезде, тек ?ана оны? командалар ж?йесіне кіретін командаларды ?ана ?олдану?а болады — деген с?йлем алгоитмні? мынандай ?асиетіне т?уелді

А) т?сініктілік В) жалпылы? С) дискреттілік Д) н?тижелік

3. Pascal тілінде атау ретінде нені ?олдану?а болмайды

А) or В)br С)wr Д)ar Е)dr

4. Паскаль программасында типтерді бейнелеу б?лігінде ?андай ?ызметші с?з ?олданылады

А)TYPE В)CONST С)LABEL Д)VAR Е)USES

5. BEGIN…END операторлы? жа?шасына алын?ан конструкция ?алай аталады

А) ?айталау операторы В)??рылымды? оператор

С) программа м?тініне т?сіндірме Д) на?ты т?сіндірме Е)?арапайым оператор

6. Т?ра?тыларды? д?рыс ?йымдастырыл?ан жазылуын к?рсет

А)CONST a=10 b=7 c=6 В)CONST a, b, c = 6, 7, 10

С)CONSTANTS a=10; b=7; c=6 Д)CONST a=10, b=7, c=6

Е)CONST a:=10; b:=7; c:=6

7. Паскаль программасында?ы логикалы? айнымалыларды? типі

А) boolean В)real С)integer Д)double Е)string

8. Паскальда?ы меншіктеу операторыны? д?рыс жазылуын к?рсет:

А) z := x/y – 1/x*x В)x/y – 1/x*x = z С)x/y – 1/x*x := z Д)z = x/y – 1/x*x

9. Х(10) массивіні? д?рыс берілуін к?рсет:

А)TYPE T=array [1..10] of real; VAR X:T; В)TYPE T=array [1,10] of real; VAR X:T;

С)TYPE T=array [1. 10] of real; VAR X:T; Д)TYPE T:array [1..10] of real; VAR X=T;

Е) TYPE T=array [1..10] of real; VAR X:=T;

10. Программаны? бастап?ы м?тіні толы?ымен ЭЕМ кодына айналу процесі

А) компоновка В)интерпретация С)компиляция Д)т?зету Е)к?шіру

11. Процедураны? на?ты параметрі

А)процедураны ша?ыруда В)та?ырыпта сипаттау

С)программа берілгендерін сипаттауда к?рсетіледі Д)к?рсетілмейді

Е)процедураны? аралы? айнымалыларын сипаттауда к?рсетіледі

12. Мына алгоритм орындалуыны? н?тижесі D := 1; D := 0; D := D + D;

А)0 В)2 С)1 Д)10 Е)3

13. Массив элементтері бір типті болу керек

А) ?рт?рлі типті болуы м?мкін В)тек ?ана б?тін типті болу керек

С) тек ?ана на?ты типті болу керек Д)теріс м?н болмау керек

14. Х(10) массивіні? д?рыс бейнелеуін к?рсеті?із

А) VAR X: array [1..10] of real В) VAR X: array [1,10] of real

С) VAR X: array [1. 10] of real Д)VAR X=array [1..10] of real

Е) VAR X:= array [1..10] of real

15. Массив ?лшемі дегеніміз

А) массивтегі элементтер саны В) массив идентификаторы

С) массивтегі элементтер м?ні Д) массивтегі байттар саны

Е) та?балар кестесінде массивті? белгіленуі

16. Паскаль программасында тіркестік айнымалылар типі

А) string В) real С) integer Д) double Е) boolean

17. Паскаль программасында т?ра?тыны бейнелеу б?лігі ?ай ?ызметші с?зден басталады

А) const В) label С) var Д) case Е) type

18. Модель дегеніміз

А) зерттейтін объектіні? бейнелеу ?нері ??ралдарыны? белгілі бір сипаттамасы

В) ке?істіктік-уа?ытша сипаттамасын бейнелейтін объектіні? алмастырушысы

С) а?и?атты? ?ияли бейнесі

Д) зерттейтін объектіні? ма?ызды ?ырларын, пайда болуы немесе ?рдістерін бейнелейтін

Е) белгісіз жо? объектілерді? ?асиеттері туралы а?парат

19. Алгоритм дегеніміз

А) ат?арушыны? ?ойыл?ан ма?сат?а жетуге к?зделген т?сінікті де на?ты б?йыр?тарыны?

В) белгілі бір ?рекеттерді? орындалу ережелері

С) кейбір командаларды? орындалу ретін к?ресетін граф

Д) компьютер ?шін берілген командалар тізімі

Е) есептеуіш желілерді? протоколы

20. Шартты? н?тижесін тексеру н?тижесіне байланысты ?рекеттер тізбегінде ?арастырыл?ан алгоритм

А) тарма?талу ??рылымды алгоритм В) циклдік ??рылымды алгоритм

С) Логикалы? н?с?алы алгоритм Д) сызы?ты? ??рылымды алгоритм

Е) шарт тексеру алгоритмі

21. Массив дегеніміз

А) бір ат?а біріктірілген бірдей типті реттелген м?ліметтер

В) апострофпен шектелген кез-келген символдарды? шектелген тізімі

С) ?рт?рлі деректерді? бір б?тін ж?не б?рт?тас жиын ретінде сипатталуы ж?не бейнеленуі

дисктегі атауы бар бір типті м?ліметтер

Е) бір ?ріптен басталатын айнымалылар жиынты?ы

22. Программада?ы бір амалды? бірнеше рет орындалуы

А) цикльдік прцесс В)рекурсия С) тарма?талу Д) ішкіпрограмманы ша?ыру Е) итерация

23. Сызы?ты? программаларды? негізгі белгілері

А) операторларды? орындалу т?ртібіні? тізбектеле орындалуы

В) циклдік операторларды? бар болуы

С) программалы? ?атарында бір ?ана операторды? болуы

Д) меншіктеу операторын ?ана ?олдану

Е) шартты к?шу операторын ?ана ?олдану

24. Паскаль программасында?ы на?ты айнымалылар типі

А) real В)integer С) read Д) boolean Е) var

25. Программада ж?мыс істеу кезінде м?ні ?згермейтін м?ліметтер

А) т?ра?тылар В) белгілер С) айнымалылар Д) амалдар Е) массивтер

ІІ-н?с?а

 1. Ctrl+B пернелер комбинациясыны? ?ызметі

А)жартылай ?арайтыл?ан В)асты сызл?ан С)курсив Д)жо?ар?ы индекс Е)т?менгі индекс

 1. Паскаль программасында функцияны есепте барысында аргумент неге алынып жазылады

А)д??гелек жа?ша?а В)квадратжа?ша?аС)тырна?ша?аД)опострав?аЕ)фигуралы? жа?ша?а

 1. Файлдарды? жылдам ж?ктелуін іске асыру ?шін ?атты дискіде оны? б?ліктерін к?рші сектор?а жазу процесі ?алай аталады

А) инверсия В)активизация С) пішімдеу Д)м?ра?аттау Е) ж?йені ?алпына келтіру

 1. Паскаль тілінде жазыл?ан д?рыс ?рнекті к?рсеті?із

А) Y: = 2*cos(x-2) В)Y = 2*cos(x2) С)Y: = 2cos(x-2) Д)Y: = 2cosx-2 Е)Y: = 2*соsx-2

 1. На?ты ??рыл?ылар арасында?ы байланысты ?амтамасыз ететін программа

А) дайверлер В)кнвертерлер С)ахиваторлар Д)иентификаторлар Е)ативирустар

 1. Компьютерді іске ?ос?ан кезде ж?ктелетін, ??рыл?ылар ж?мысын ж?не программаларды? орындалуын ба?ылайтын, ?олданушымен с?хбатты ?йымдастыратын программа ?алай аталады
Читайте также:  Симптомы ушиба головного мозга появляются тест через несколько дней

А) операциялы? ж?йелер В)?ызметші программалар С)?олданбалы программалар

Д) операциялы? ?абы?шалар Е)??рыл?ы драйверлері

 1. Дискіде программа м?тіндері, кестелер ж?не суреттер са?талатын, атауы бар айма?

А)файл В)?апшы? С)каталог Д)директория Е)драйверлер

 1. ?айсысы электронды почтаны білдіреді

А)е-mail В)Internet Explorer С) Netscape Navigator Д)WWW Е)HTTP

 1. Д?рыс жауапты к?рсеті?із:

А)файлды жылжыту кезінде ол ал?аш?ы каталогтан ?шіріліп, бас?а орын?а орын

В)файлды к?шіру кезінде ол ал?аш?ы каталогтан ?шіріліп, бас?а орын?а орын

С)файлды жылжыту кезінде ол екі каталогтада са?талады

Д)файлды к?шіру кезінде ол ал?аш?ы каталогта са?талмайды

Е)файлды жылжыт?анда ?оржын?а жойылады

 1. WWW ?ыс?артыл?ан с?зі нені білдіреді

А)д?ниеж?зілік «?рнек» В)электронды пошта С)навигаторды Д) компьютерлік вирусты

 1. Файлды? ке?ейтілімі нені білдіреді

А) файлды? типін В) программаны? типін. С) каталогты? типін

Д) файл?лшемін Е) файл сапасын

12. “AND” операциясыны? н?тижесі “аќиќат” болады, егер:

А) Операндтарды? екеуі де аќиќат болса.В) Операндтарды? екеуі де жал?ан болса.

С) Кемінде біреуі жал?ан болса.D) Кемінде біреу аќиќат болса.

E) Операндтар болмаса.

13. “OR” операциясыны? н?тижесі “аќиќат” болады, егер:

А) Кемінде біреуі аќиќат болса. В) Операндтарды? екеуі де жал?ан болса.

С) Кемінде біреуі жал?ан болса. D) Операндтарды? екеуі де аќиќат болса.

E) Операндтар болмаса.

14. Х=0, У=0 бол?анда NOT X операциясыны? ќабылдайтын м?ні:

А) 1. В) 0 С) 2 D) 3 E) 4.

15. Алгоритмні? ретімен жазыл?ан жеке-жеке н?сќаулар жиынынан (директивалардан) т?ратын тізбек арќылы жазылуы, оны? . ќасиеті деп аталады

A) Дискреттік. B) Айќындыќ. C) Т?сініктілік. D) Жалпылыќ. E) Н?тижелілік.

16. Орындаушыны? Командалар Ж?йесіндегі командалар т?рінде жазылуы, алгоритмні? . ќасиеті деп аталады

A) Т?сініктілік.B) Айќындыќ. C) Дискреттік.D) Н?тижелілік.E) Жалпылыќ.

17. ?рт?рлі орындаушыны? бірм?нді ж?не бірдей директивалар бойынша жазылуы, алгоритмні? . ќасиеті деп аталады.

A) Детерминдік.B) Н?тижелілік. C) Дискреттік. D) Айќындыќ.E) Жалпылыќ.

18. Берілген есепті шешу кезінде жазыл?ан барлыќ ќадамдар д?л орындалып біткеннен кейінгі табыл?ан аныќ жауап алын?анда?ы алгоритмні? ќасиеті:

A) Н?тижелілік.B) Детерминдік.C) Дискреттік.D) Айќындыќ.E) Жалпылыќ.

19. Бір есеп емес, к?п есептерді? шы?аруын ќамтамасыз ететін алгоритмні? ќасиеті:

A) К?пшілік. B) Наќтылыќ. C) Дискреттік. D) Айќындыќ.E) Н?тижелілік.

20. Алгоритмні? графикалыќ т?рде берілуі . деп аталады:

A) Блок-схема.B) Формулалар тізбегі.C) Кесте.D) С?збен бейнелеу.E) Автокод.

21. Блок-схеманы? к?рсетілуі:

A) Ілесу. B) Тармаќталу.C) Параметрлі цикл.D) «?зірше» циклі.E) “Дейін” циклі.

22. Блок-схеманы? к?рсетілуі:

А) Тармаќталу. В) “Дейін” циклі. C) Параметрлі цикл.D) «?зірше» циклі.E) Ілесу.

23. Блок-схеманы? к?рсетілуі:

A) “?зірше” циклі.B) Тармаќталу.C) Ілесу.D) «Дейін» циклі.E) Параметрлі цикл.

24. лок-схеманы? к?рсетілуі:

A) “Дейін” циклі.B) “?зірше” циклі.C) Тармаќталу.D) Ілесу.E) Параметрлі цикл.

25. Е? ал?ашќы ќосу машинасын ќ?растыр?ан кім?

A) Блез Паскаль.B) Ньютон.C) Дж.Буль.D) Нейман.E) Бэббидж.

ІІІ-н?с?а

1. Е? ал?аш?ы ?осу машинасын ??растыр?ан кім?

A) Блез Паскаль.B) Ньютон.C) Дж.Буль.D) Нейман.E) Бэббидж.

2. Ал?аш?ы автоматты цифрлы? есептеу машинасы ?ай жылы шы?ты?

A) 1944. B) 1941 .C) 1946. D) 1942. E) 1960.

3. «Аналитикалы? машинаны» ??растырушы кім?

A) Бэббидж.B) Ньютон.C) Нортон.D) Нейман.E) Паскаль.

4. ДК-ді? бірінші буыны . болды?

A) 8-биттік.B) 4-биттік.C) 16-биттік.D) 32-биттік.E) 64-биттік.

5.Е? ?уатты ЭЕМ –ны? сериясы:

A) Cray.B) PC.C) Macintosh.D) Apple.E) ENIAC.

6. Транзистрмен ж?мыс істейтін ал?аш?ы ЭЕМ-сы ?ашан шы?ты ?

A) 1956.B) 1948.C) 1949.D) 1957.E) 1981.

7. Pentium II процессорыны? шы??ан жылы:

A) 1997.B) 1998.C) 1994.D) 1999.E) 2000.

8. MS DOS операциялы? ж?йесі . болады:

А) Бірпайдаланушы, біресепті.В) Бірпайдаланушы, к?песепті.

С) К?ппайдаланушы, біресепті.D) К?ппайдаланушы, к?песепті.

9. MS DOS ОЖ директориіні? толы? аты неше символдан т?рады.

А) 8.В) 11.С) 7.D) 12.Е) 10.

10. ОЖ-ні? ??рамында?ы негізгі компоненттер . болып табылады

А) Утилиттер, командалы? процессор, ядро.В) Резидентті программалар, утилиттер.

С) Утилиттер, командалы? процессор, орталы? процессор.D) Резидентті программалар, ядро, командалы? процессор.Е) Орталы? процессор, ядро.

11. Norton Commander дегеніміз не?

A) Программалы?-?абыршы?. Операционды? ж?йе.B) ?олданбалы программалар пакеті.

C) Операциялы? ж?йені? ?рт?рі.D) Ке?інен дамы?ан к?пде?гейлі файлды? ж?йе.

Е) Операционды? ж?йе.

12. Unix операционды? ж?йесі . болып табылады

А) Ке?інен дамы?ан к?пде?гейлі файлды? ж?йе.В) Бірпайдаланушы, біресепті.

С) К?ппайдаланушы, біресепті.D) Программалы?-?абырша?.

E) Бірпайдаланушы, к?песепті.

13. “Windows”-ты? д?л аудармасы:

А) Терезе.В) М?зір.С) Экрандар.D) Та?ырыптар.Е) Есіктер.

14. М?ліметтер базасы кестелік т?рде берілген. Жазба.

A) кестедегі ?рістен ??рылады B) ?рісті? атауы C) кестедегі жолдан т?рады

D) ?яшы?ты ??райдыE) ау?ымды ??райды

15. М?ліметтер базасыны? негізгі элементі

A) кесте B) ?алып C) ?ріс D) жазба E) с?раныс

16. Microsoft Access программасыны? ж?йелік та?басы

A) кілт B) AMSC) MSAD) MAE) А

17. А?парат са?талынатын Microsoft Access программасыны? негізгі объектісі

A) кестеB) ?алыпC) с?ранысD) есепE) модуль

18. Объектіні? терезесін конструктор режіміне ауыстыру ?шін ?олданылатын команда

A) Т?р→Конструктор B) Т?р→КестеC) Т?р→?арап шы?у

D) Файл→КестеE) Файл→Конструктор

19. Microsoft Access-те жа?а объектіні ??ру ?шін

A) Бас терезеде ??ру батырмасын басу ?ажетB) Бас терезеде Ашу батырмасын басу ?ажет

C) Бас терезеде Конструктор батырмасын басу ?ажетD) Шебер режімінде Дайын батырмасын басу ?ажетE) Файл→??ру командасыны? к?мегімен

20. ?андай пернені? к?мегімен ?алыпта?ы жа?а жазба?а к?шуге болады?

A) tab B) enter C) shift D) esc E) бос орын

21. Microsoft Access программасында?ы кестені? атауы

A) Таблица1:B) Таблица / 1C) D) \Таблица\E) Таблица -1

22. Web бет деп нені т?сінеді:

A) Сервер а?параты са?талатын ??жатB) Программалы? ?нім меню жиынты?ы

C) Желі бойымен тасымалданатын барлы? а?парат са?талатын ?ажет

D) Т?тынушы а?параты са?талатын ??жат

E) Web компьютерлік фирмасы туралы а?парат

23. Протокол – ол:

A) Желіде м?ліметтерді ?ткізуді ?йымдастыру ережесіB) М?ліметтер пакеті

C) Желіде м?ліметтерді са?тау ережесіD) Желіде м?ліметтерді структурлау

24. ACCESS-ба?дарламасында кесте нелерден т?рады?

A) Жолдар мен ба?андарB) ЖолC) Ба?анD) ФункцияE) Сан

25. Компьютерлік желі – ол:

A) Бірігіп есеп шы?ару ?шін бірнеше ЭЕМ-ді біріктіру

B) Бір орталы??а орналастырыл?ан компьютерлер тобы

C) ?лкен ЭЕМ-?а байланыс каналдармен ?осыл?ан комплекс терминалдары

D) Мультимедиялы? компьютер принтерімен, модемімен ж?не факсімен

E) Компьютерлік желілерде а?паратты ?ндеу технологиялары

ІV-н?с?а

1. Wеb -бет деп нені т?сінеді:

A) Сервер а?параты са?талатын ??жат B) Программалы? ?нім меню жиынты?ы

C) Т?тынушы а?параты са?талатын ??жат.D) Желі бойымен тасымалданатын барлы? а?парат са?талатын ??жатE) Wеb комьютерлік фирмасы туралы а?парат

2. АССЕSS- ба?дарламасы ?андай ба?дарлама?а жатады?

A) М?ліметтер базасыB) Кесте конструкторыC) КестелікD) ТекстікE) Кестелік процессор

3. Жа?а жазба ?осыл?анда сандары автоматты т?рде бірге артып отыратын ?рісті? типі:

A) СчетчикB) Санды? C) Текстік D) А?шалы.E) МЕМО ?рісі

4. ?анша ?олданбалы хаттама?а электронды? поштаны? ж?мысы негізделген?

A) 2B) 3C) 1D) 4E) 5

5. Шы?арылатын хабар ?ызметі ?андай хаттама?а негізделген?

A) SMTPB) POP3C) HTTPD) URL-адресE) WWW

6. Келіп т?сетін хабар ?ызметі ?андай хаттама?а негізделген?

A) РОР3B) SMTPC) URL-адресD) WWWE) HTTP

7. Интернетті ?ай протокол ?олдайды:

A) TCP/IPB) SPC/IPC) SPCD) QCP/IPE) HTTP

8. Телефон желісі бойынша компьютерлерді бір-бірімен байланыстыру ?шін ?андай ??рыл?ы ?олданылады:

A) МодемB) Дыбысты? картаC) ШинаD) ПроцессорE) CD ROM ??рыл?ысы

Читайте также:  Как узнать дату своей свадьбы тест

9. Аќпаратты? е? кіші ?лшем бірлігі болып не ќолданылады?

А) Бит.В) Байт.С) 0,1.Д) 8 разрядты сан.E) Символ.

10. 8 (8 бит) екілік разрядта берілген аќпаратты? ?лшемі:

А) Байт.В) Килобайт.C) Бит.D) Мегабайт.E) Гигабайт.

11. Жеке пікір немесе ой-пікірлерге байланыссыз аќпаратты? аталуы:

А) Объективті.В) Актуальды. С) Е? аныќтылыќ.D) Пайдалыныќ. E) Субъективті.

12 1 байт ќанша?а те??

A) 8 бит.B) 9 бит.C) 10 бит.D) 10 байт.E) 9 байт.

13. 1 Кбайт ќанша?а те??

A) 1024 бит.B) 2024 байт.C) 2042 байт.D) 2024 бит.E) 1024 байт.

14. 1 Мбайт ќанша?а те??

A) 1024 Кбайт.B) 1024 байт.C) 2024 байт.D) 2024 Кбайт.E) 2042 Кбайт.

15. 1 Гбайт ќанша?а те??

A) 1024 Мбайт.B) 1024 Кбайт.C) 2024 Мбайт.D) 2024 Кбайт.E)2042 Мбайт.

16. Аќпараттарды жинаќтау, ??деу ж?не тасымалдауды? ?дістері мен т?сілдерін зерттейтін ?ылыми практикалыќ ба?ытты . дейміз.

А) Информатика.В) Аќпараттыќ технология.С) Аќпарат.Д) Аќпараттыќ ќо?ам.

17. Аќпаратты жинау, жинаќтау, саќтау, іздеу, ??деу ж?не беру ?дістері мен т?сілдер ж?йесі ол:

А) Аќпараттыќ технология.В) Басќару ж?йесі.С) Информатика.D) Аќпараттыќ процесс.

E) Аќпараттыќ ж?йе.

18. Ќазіргі заман?ы иннформатиканы? жалпы ќ?рылымы ќандай?

А) Теориялыќ информатика, Есептеу информатика, Программалау,Информациялыќ ж?йелер, Жасанды интеллект.

В) Есептеу информатика, Программалау, Жасанды интеллект.

С) Теориялыќ информатика, Программалау, Информациялыќ ж?йелер.

D) АСУ, АСУТП, АСНИ, АОС, САПР. E) АСУ, АСУТП, АСНИ, САПР.

19. Бірќатар математикалыќ б?лімдерін ќ?райтын информатиканы? б?лігі:

А) Теориялыќ информатика.В) Есептеуіш техника.С) Программалау.

D) Жасанды интеллект.E) Информациялыќ ж?йе.

20. Жалпы принциптерін ќ?ратын есептеу ж?йесіні? б?лімі:

А) Есептеуіш техника.В) Теориялыќ информатика.

С) Программалау.D) Жасанды интеллект.E) Информациялыќ ж?йе.

21. Программалыќ жабдыќтау ж?йесін ќ?растырумен байланысты ж?мыс:

А) Программалау.В) Теориялыќ информатика.С) Есептеуіш техника.

D) Жасанды интеллект.E) Информациялыќ ж?йе.

22. Аќпаратты? екілік кодта берілу процесі ќалай аталады ?

A) Аќпаратты кодтау. B) Аќпарат.C) М?лімдеме.D) 0,1 арќылы жазу.E) Технология.

23. ДК-де аќпарат ќалай беріледі ?

А) 0 ж?не 1 сандарымен.В) Сандармен, символдармен, жиындармен.

С) Латын ?ріптерімен.D) Жиынны? ?рт?рлі символдарымен.E) Орыс ?ріптерімен.

24. 1 бит неге те? ?

A) 0 немесе 1. B) 2 немесе 3.C) 0 немесе 2.D) 1 немесе 2.E)3 немесе 4.

25. Оналтылыќ санау ж?йесінде сандарды жазу ?шін ќолданылады:

А) 0 – 9 сандары мен А – F ?ріптері.В) 0 – 9 сандары А –K. ?ріптері.

С) 0 – 7 сандары А – L ?ріптері.D) 0 , 1 сандары А – P ?ріптері.

Источник

Алгоритм тест с?ра?тары жауаптарымен

 • Главная
 • Информатика
 • Тесты по информатике 6 класс
 • Тесты Типы алгоритмов 6 класс с ответами

Тесты Типы алгоритмов 6 класс с ответами

Тесты по информатике 6 класс. Тема: «Типы алгоритмов»

Правильный вариант ответа отмечен знаком +

1. Укажите название алгоритма, в котором команды исполняются друг за другом?

+ а) линейный алгоритм

б) вспомогательный алгоритм

в) алгоритм с ветвлением

г) алгоритм с повторениями

2. Каких типов алгоритмов не существует?

в) с ветвлениями

3. Примером алгоритма с ветвлением является:

а) приготовление бутерброда

+ в) переход улицы по сигналу светофора

г) круговорот воды в природе

4. Определите тип алгоритма:

вопрос теста Тип алгоритма

а) линейный алгоритм

+ б) алгоритм с повторениями

в) алгоритм с ветвлением

г) вспомогательный алгоритм

5. Выберите подходящую блок-схему.

После учебы Федя зайдет к однокласснику, потом заедет в магазин и вернется домой вечером.

вопрос теста Блок-схема

6. Укажи, что делать, согласно алгоритму.

ЕСЛИ ТО ИНАЧЕ

в) сидим дома и читаем книгу

7. Выполни алгоритм:

Дано число 27

Умножь на 2

Отними 55

Если число больше 0

То умножь на 10

Иначе прибавь 7

8. Вычисли и укажи, чему равно Р, если а=7, b=21.

вопрос теста Вычисли

9. Если действия при выполнении цикла никогда не заканчиваются, то это…

тест 10. Вычисли и выбери правильный ответ:

Исполнитель Вычислитель может выполнять только две команды:

У – умножить на 2;

П – прибавить 3.

Например, если на входе у исполнителя число 4, то в результате выполнения последовательности команд УПУ получится число 22.

Выбери последовательность не более чем из четырех команд, в результате выполнения которой из числа 4 получится число 40.

Источник

Алгоритм тест с?ра?тары жауаптарымен

Тест «Алгоритм ұғымы»

1) алгоритм дәл өрнектелуі тиіс

2) алгоритмнің бірнеше қадамға бөлінуі

3) алгоритмнің нәтижелі болуы.

4) тәріздес мәселелер шешімін толық қамтуға мүмкіндік беретіндігі.

1) алгоритм дәл өрнектелуі тиіс

2) алгоритмнің бірнеше қадамға бөлінуі

3) алгоритмнің нәтижелі болуы.

4) тәріздес міселелер шешімін толық қамтуға мүмкіндік беретіндігі.

1) алгоритм дәл өрнектелуі тиіс

2) алгоритмнің бірнеше қадамға бөлінуі

3) алгоритмнің нәтижелі болуы.

4) тәріздес міселелер шешімін толық қамтуға мүмкіндік беретіндігі.

1) алгоритм дәл өрнектелуі тиіс

2) алгоритмнің бірнеше қадамға бөлінуі

3) алгоритмнің нәтижелі болуы.

4) тәріздес міселелер шешімін толық қамтуға мүмкіндік беретіндігі.

5. Алгоритмнің жазу жолдарын таңда (бірнеше жауабы бар)

2) алгоритмдік тілде

3) блок-схема арқылы

4) программалау тілі

5) ребус түрінде

6. Алгоритм дегеніміз .

1) алгоритм атқарушы орындай алатын командалар жиыны.

2) алға қойған мақсатқа жету немесе берілген есепті шешу бағытында атқарушыға қандай әрекеттер орындау қажеттігін әрі түсінікті, әрі дәл етіп көрсететін нұсқаулар реті.

3) көрсетілген іс-әрекеттер тізбегін бұлжытпай орындай отырып, керекті нәтиже алуды жүзеге асырушы машина, құрылғы немесе адам.

Атқарушының командалар жүйесі —

1) алгоритм атқарушы орындай алатын командалар жиыны.

2) алға қойған мақсатқа жету немесе берілген есепті шешу бағытында атқарушыға қандай әрекеттер орындау қажеттігін әрі түсінікті, әрі дәл етіп көрсететін нұсқаулар реті.

3) көрсетілген іс-әрекеттер тізбегін бұлжытпай орындай отырып, керекті нәтиже алуды жүзеге асырушы машина, құрылғы немесе адам.

1) алгоритм атқарушы орындай алатын командалар жиыны.

2) алға қойған мақсатқа жету немесе берілген есепті шешу бағытында атқарушыға қандай әрекеттер орындау қажеттігін әрі түсінікті, әрі дәл етіп көрсететін нұсқаулар реті.

3) көрсетілген іс-әрекеттер тізбегін бұлжытпай орындай отырып, керекті нәтиже алуды жүзеге асырушы машина, құрылғы немесе адам.

Қалааралық телефонды пайдалану алгоритмін реттеп жаз

1) __ Сөйлесу тетігін басу.

2) __ «8» цифрын теру.

3) __ Телефон трубкасын көтеру.

4) __ Үздіксіз дыбыс естілгенше күту.

5) __ Керекті қаланың телефон нөмірін теру.

6) __ Абонентің жауабын күту.

7) __ Абоненттің телефон нөмірін теру.

Сабаққа даярлану алгоритмін реттеп жаз

1) __ Үйде берілген тапсырманы орындау.

2) __ пәнді, тақырыпты, берілген тапсырманы анықтау.

3) __ Күнделікті қолға алу.

4) __ Тиісті бетін ашу.

Алгоритм түрлерін таңда(бірнеше жауабы бар).

1) белгілі бір әрекеттері бірнеше рет қайталанып орындалатын алгоритм.

2) белгілі бір шарттың орындалуына не орындалмауына байланысты командалар тізбегінің бірнеше жағдайға бөлінетін алгоритм.

3) әрекеттердің тізбектей орындалуын сипаттайтын алгоритм.

1) белгілі бір әрекеттері бірнеше рет қайталанып орындалатын алгоритм.

2) белгілі бір шарттың орындалуына не орындалмауына байланысты командалар тізбегінің бірнеше жағдайға бөлінетін алгоритм.

3) әрекеттердің тізбектей орындалуын сипаттайтын алгоритм.

1) белгілі бір әрекеттері бірнеше рет қайталанып орындалатын алгоритм.

2) белгілі бір шарттың орындалуына не орындалмауына байланысты командалар тізбегінің бірнеше жағдайға бөлінетін алгоритм.

3) әрекеттердің тізбектей орындалуын сипаттайтын алгоритм.

«Сабаққа бару» алгоритмін дұрыс ретімен жаз.

Источник